Warunki Gwarancji na opony:

Wszystkie opony sprzedawane w naszym sklepie są nowe i są objęte gwarancją producenta. Gwarancja uznawana jest we wszystkich autoryzowanych punktach współpracujących z danym producentem.

Zamawiający ma prawo odesłać przesyłkę w wyniku stwierdzenia wady mechanicznej powstałej w transporcie, jak również w przypadku podjęcia decyzji o rezygnacji z zamówienia zachowując nie przekraczalny termin zwrotu towaru 10dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki. Zwrot zostanie przyjęty przez dostawcę tylko w przypadku towaru nie używanego (nie noszącego jakichkolwiek znamion używania) oraz oryginalnie opakowanego. W w/w przypadkach gwarantujemy zwrot należności drogą przelewu bankowego na wskazane przez zamawiającego konto lub przekazem pocztowym na wskazany na zamówieniu adres.

W przypadku reklamowania towaru, warunkiem przyjęcia reklamacji jest przesłanie towaru na adres dostawcy z załączonym opisem wady w formie pisemnej oraz paragonem lub kserokopią faktury. W w/w przypadkach mają zastosowanie ogólne przepisy dotyczące reklamacji i rękojmi wynikające z Kodeksu Cywilnego. W przypadku sytuacji wątpliwych zawsze stosujemy zasadę interpretacji na korzyść klienta.

Bridgestone, Firestone - 4 lata od daty produkcji

Bridgestone/Firestone Sales Polska sp. z o.o. zapewnia wysoką jakość opon, dętek i ochraniaczy i udziela gwarancji według następujących zasad:

 1. Gwarancja obejmuje tylko wady i uszkodzenia, które mogą być przypisane producentowi. Inne uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub uszkodzeniami mechanicznymi nie będą rozpatrywane pozytywnie.
 2. Ostateczna decyzja uznania reklamacji będzie podjęta przez reprezentanta Bridgestone Firestone lub osobę upoważnioną przez Bridgestone/Firestone.
 3. Okres gwarancji, dla pełnego zwrotu (wymiana opony) dla wszystkich produktów wynosi jeden rok od momentu dostarczenia produktu do klienta. Aby to zapewnić, klient otrzymuje przy zakupie opony Kartę, którą musi przedłożyć w przypadku reklamacji. Jeśli opony zakupione wcześniej niż rok temu, ale nie później niż cztery lata od momentu produkcji są reklamowane i reklamacja jest uznana, będzie zastosowana tak zwana metoda częściowego zwrotu pozostającej grubości bieżnika (ustalonej według zużycia bieżnika). Pozostająca grubość bieżnika będzie dalej zastąpiona skrótem PGB. Data produkcji jest oznaczona na boku opony.
 4. W przypadku przerwania produkcji reklamowanego produktu, do rozliczeń będzie używany podobny produkt.
 5. Reklamacja lub częściowa rekompensata nie obejmuje jakichkolwiek przypadków opisanych poniżej: zniszczenie opon spowodowane niewłaściwym użytkowaniem tub przechowywaniem, opony zużyta poniżej minimalnej głębokości bieżnika (opony, których wskaźniki zużycia zostały odkryte), opony, które naprawiano, bieżnikowano, nacinano lub które są ponownie reklamowane, opony z niewłaściwie wypełniona Karta opony, zniszczenia wynikające ze złej geometrii ustawienia kół, nie wyważenia kół, wadliwych hamulców lub amortyzatorów, niewłaściwego ciśnienia, nadmiernego obciążenia opon, działania chemikaliów lub oleju, ognia, używania łańcuchów, wypadku lub kolizji, użycia opon w rajdach lub innych zawodach, używanie niewłaściwych opon w terenie, jazdy na oponie bez powietrza, celowego uszkodzenia, zniszczenia wynikające z uszkodzeń nawierzchni drogi, uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwych lub uszkodzonych felg.
 6. Rekompensata będzie przeprowadzona według następujących zasad: w przypadku uznania reklamacji opony kupionej nie wcześniej niż przed rokiem rekompensata będzie polegała na wymianie reklamowanej opony na nową. W przypadku gdy reklamacja dotyczy opony zakupionej wcześniej niż rok temu, ale nie później niż cztery lata od momentu produkcji, rekompensata będzie dokonana w formie pieniężnej, częściowo według zużycia bieżnika, tzw. metody PGB.
 7. Reklamujący jest zobowiązany dostarczyć opony, dętki lub ochraniacze do punktu serwisowego Bridgestone/Firestone w celu rozpatrzenia reklamacji.
 8. Opony, dętki lub ochraniacze firmy Bridgestone/Firestone powinny spełniać następujące warunki: wszystkie opony, dętki lub ochraniacze firmy Bridgestone/Firestone powinny być odpowiednio dobrane do warunków pracy, wszystkie opony, dętki lub ochraniacze firmy Bridgestone/Firestone powinny być montowane przy użyciu przeznaczonych do tego narzędzi i według odpowiednich schematów, standardy techniczne, tj. ciśnienie, obciążenie, prędkość oraz inne warunki powinny być zachowane, w kwestii oznaczenia opon i działania serwisu Klient może konsultować się ze sprzedawcą lub pracownikiem Bridgestone/Firestone.

Continental, Barum, Semperit, Uniroyal - 5 lat od daty produkcji

Continenlal Opony Polska Sp. z o.o. (Właściciel większościowych udziałów w firmach : UNIROYAL, SEMPERIT, GISLAVED, VIKING, BARUM)

 1. COP gwarantuje ze wszystkie nowe opony dostarczone i oznakowane nazwą firmy Continental lub innym chronionym znakiem należącym do koncernu Continental wraz z zakodowanym nr DOT i/lub nr seryjnym są wolne od wad w okresie gwarancyjnym, o którym mowa w pkt.21 pkt.6 i mogą być użytkowane w celach do jakich są przeznaczone
 2. Bieg okresu gwarancyjnego w każdym przypadku nie może zakończyć się później niż z upływem 60-ciu miesięcy od daty produkcji oznakowanej z boku opony w numerze DOT lub w numerze seryjnym
 3. Ewentualne reklamacje winy być zgłaszane poprzez dostarczenie kwestionowanych opon do jednego z upoważnionych przez COP Punktów Obsługi Gwarancyjnej Data postawienia opon do dyspozycji Punktu Obsługi Gwarancyjnej jest równoznaczna z datą rozpoczęcia procedury reklamacyjnej
 4. Reklamacja będzie rozpatrzona w oparciu o wyniki badania kwestionowanej opony i przedstawionych dokumentów
 5. COP załatwi reklamacje na wadliwe opony według własnego uznania tj.: a) dostarczy opony bez wad lub udzieli odpowiedniej ulgi na zakup nowych opon b) zwróci odpowiednią cześć ceny według obowiązującego w dniu przyjęcia reklamacji zlecanego cennika COP lub w uzasadnionych przypadkach całość ceny kupna
 6. Okres gwarancji trwa od daty zakupu nowej opony lub nowego samochodu udokumentowanej odpowiednim dowodem zakupu do czasu gdy bieżnik w oponie stanie sie płytszy niż 1,6 mm lub osiągnie miejsce oznaczone TWI.
 7. Konsumentom w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z 30.05.1995r. w sprawie szczegółowych warunków zawierania l wykonywania umów sprzedaży rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów (Dz.U. nr64 poz.328) przyznaje się w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu nowej opony lub nowego samochodu o ile nie upłynął jeszcze okres gwarancyjny ustalony według postanowień pkt.21 i pkt.6 - rekompensatę za wadliwą oponę w wysokości 100% ceny
 8. Na wniosek reklamującego COP zrekompensuje kupno dętki i/lub ochraniacza, jeżeli ich uszkodzenie nastąpi w wyniku wady opony
 9. COP nie odpowiada za uszkodzenia wynikające z: nieprawidłowego przechowywania opon założenia opony na obręcz o nieodpowiednim rozmiarze lub typie, bądź na obręcz, która jest uszkodzona i/lub skorodowana użycie nieprawidłowego wymiaru dętki lub zaworu, używania opony niezgodnie z jej przeznaczeniem lub parametrami technicznymi uszkodzenia opony w związku z nieprawidłowym montażem lub demontażem przedwczesnego lub nieregularnego zużycia spowodowanego złym stanem technicznym pojazdu (niewyważenie, uszkodzone hamulce, zawieszenie itp ) eksploatacji opon z nieodpowiednim ciśnieniem wewnętrznym w porównaniu ze specyfikacją podaną w instrukcji obsługi i/lub ze specyfikacją techniczną producenta opon mechanicznego lub chemicznego uszkodzenia opon, sportowej eksploatacji opon (wyścigi, rajdy) uszkodzenia opony w związku z wystąpieniem innych okoliczności (pożar, wypadek, przegrzanie, siła wyższa, itp ) używania opon poniżej dopuszczalnej głębokości bieżnika naprawiania opony (wulkanizacja) poza producentem przeciążanie pojazdu uszkodzenia obcym przedmiotem między dwoma kołami (koła bliźniacze)
 10. COP nie pokrywa odszkodowania za straty czasu i niewygody wynikające z przestoju pojazdu oraz inne szkody będące następstwem wady opony

11. Nie podlega reklamacji opona, która nie posiada numeru DOT l/lub numeru seryjnego

 Michelin, Kleber, BFGoodrich, Kormoran - 10 lat od daty produkcji

Gwarancja obejmuje użytkowanie Wyrobu do zużycia oryginalnego bieżnika do poziomu wskaźnika TWI, po osiągnięciu którego Wyrób uznany jest za zużyty lub do 10 lat licząc od daty produkcji wyrobu.

Firma Michelin gwarantuje dobrą jakość opony i zapewnia odpowiednie parametry trakcyjne przez cały okres jej eksploatacji w czasie 24 miesięcy od daty zakupu. Dystrybutor zapewnia rozpatrzenie w terminie do 14 dni każdej reklamacji i uznanie jej, o ile przyczyną była wada fabryczna. Ewentualne roszczenie gwarancyjne może dotyczyć aktualnej wartości opony pomniejszonej o ratę zużycia liczona na bieżniku.
Zastrzega się możliwość utraty gwarancji w przypadku eksploatacji opon w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem lub niezachowaniem wymogów technicznych eksploatacji, a w szczególności:

 1. Założenia opony o niższych niż dopuszczalne indeksach prędkości i obciążenia dla danego pojazdu oraz eksploatacji opony przy nieprawidłowym ciśnieniu.
 2. Uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek działania czynników zewnętrznych.
 3. Uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego montażu lub demontażu opon.
 4. Złego stanu technicznego pojazdu (zła geometria, wadliwe hamulce, uszkodzone niesprawne zawieszenie, - inne mające wpływ na nieprawidłowe zużycie ogumienia).

Gwarancja jest ważna przez okres 24 miesięcy od daty zakupu i do głębokości 1,6mm mierzonej na punkcie pomiarowym TWI; Karta gwarancyjna bez daty, Stempla i podpisu sprzedającego jest nieważna. W przypadku zakupu detalicznego prosimy o zachowanie paragonu z podanym numerem transakcji. Paragon stanowi podstawę do roszczeń reklamacyjnych. W przypadku zauważenia wady, bądź uszkodzenia opony prosimy o niezwłoczny kontakt i dostarczenie wadliwej opony na obręczy kola. Do reklamacji przyjmowane są opony bez jakichkolwiek śladów napraw. Nokian Producent gwarantuje nienaganną jakość opon Nokian i zapewnia bardzo dobre warunki trakcyjne przez cały okres użytkowania. Zapewnia rozpatrzenie każdej reklamacji w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji ( z wyjątkiem przypadków, gdy opona musi być badana w laboratorium producenta) i uznania jej, o ile przyczyną była wada wytwórcza. W przypadku uznania reklamacji i nabywca opon.

TC Dębica, Goodyear, Fulda - 5 lat od daty produkcji

Gwarancją objęte są wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w oponach, a stanowiące w szczególności wady wykonawstwa, wady materiałowe lub wady konstrukcyjne, o ile ujawnią się one w ciągu terminu określonego dla opon do samochodów osobowe, dostawcze, 4x4 oraz motocyklowe - 5 lat od daty zakupu lub od daty produkcji, oraz do samochodów ciężarowych pod marką Goodyear oraz Dunlop - 4 lata od daty zakupu lub 5 lat od daty produkcji, gwarancja nie obejmuje opon starszych jak 8 lat,

Firma TC DĘBICA gwarantuje dobrą jakość opony i zapewnia odpowiednie parametry trakcyjne przez cały okres jej eksploatacji w czasie 24 miesięcy od daty zakupu. Dystrybutor zapewnia rozpatrzenie w terminie do 14 dni każdej reklamacji i uznanie jej, o ile przyczyną była wada fabryczna. Ewentualne roszczenie gwarancyjne może dotyczyć aktualnej wartości opony pomniejszonej o ratę zużycia liczoną na bieżniku. Zastrzega sie możliwość utraty gwarancji w przypadku eksploatacji opon w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem lub niezachowaniem wymogów technicznych eksploatacji, a w szczególności:

 1. Założenia opony o niższych niż dopuszczalne indeksach prędkości i obciążenia dla danego pojazdu oraz eksploatacji opony przy nieprawidłowym ciśnieniu.
 2. Uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek działania czynników zewnętrznych.
 3. Uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego montażu lub demontażu opon.
 4. Złego stanu technicznego pojazdu (zła geometria, wadliwe hamulce, uszkodzone niesprawne zawieszenie, - inne mające wpływ na nieprawidłowe zużycie ogumienia). Gwarancja jest ważna przez okres 24 miesięcy od daty zakupu i do głębokości 1,6mm mierzonej na punkcie pomiarowym TWI. Karta gwarancyjna bez daty, stempla i podpisu sprzedającego Jest nieważna. W przypadku zakupu detalicznego prosimy o zachowanie paragonu z podanym numerem; transakcji. Paragon stanowi podstawę do roszczeń reklamacyjnych. W przypadku zauważenia wady, bądź uszkodzenia opony prosimy o niezwłoczny kontakt i dostarczenie wadliwej opony na obręczy koła. Do reklamacji przyjmowane są opony bez jakichkolwiek śladów napraw.